Javni natječaj za radno mjesto Samostalni referent poslova zaštite na radu

Samostalni referent poslova zaštite na radu

Javni natječaj za radno mjesto Samostalni referent poslova zaštite na radu

 

Kratki opis posla

 • Koordinira i organizira ZNR
 • Obavlja poslove unutarnjeg nadzora nad provedbom ZNR,
 • Pruža stručnu pomoć svim sektorima, ovlaštenicima i povjerenicima
 • Organizira izradu izvještaja i prijedloga u vezi poslova službe te predlaže mjere za poboljšanje rada službe
 • Obavljanje poslova predviđenih Zakonom o zaštiti na radu
 • Izrada opisa radnih mjesta u suradnji sa neposrednim voditeljem
 • Upućivanje na liječničkim pregled svih radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima   rada
 • Suradnja sa specijalistom medicine rada, inspekcijskim službama i ovlaštenim društvima za obavljanje poslova zaštite na radu,
 • Vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima, osposobljavanjima, liječničkim pregledima, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, stručnom osposobljavanju.

Uvjeti:

 • VSS smjer zaštite na radu, tehničkog ili prometnog smjera
 • 5 godina iskustva od toga 3 godine na poslovima zaštite na radu
 • Probni rad 3 mjeseca
 • Položen ispit za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja
 • Poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika.

Vrsta zaposlenja:

- radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
- smještaj nije osiguran,
- radno vrijeme: puno radno vrijeme.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

- zamolba,
- životopis,
- preslika domovnice/osobne iskaznice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

- dokaz o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja,

- potvrda/elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave kandidata dostavljaju poštom ili osobno se na adresu sjedišta trgovačkog društva Promet d.o.o., Hercegovačka 20, 21 000 Split.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana na od dana objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te stranicama Društva.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete biti će pozvani na usmeni razgovor (intervju), a koji će se vrednovati bodovima od 1-10.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.